آرشیو همایش
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان:

بهرامیان گفت: امروز نظام تربیتی مورد نظر در زنجیره پنج گانه تمدن نوین اسلامی از مرحله دانشگاه ها با نقش آفرینی حقوقدانان و عدالت خواهی مبارزه با فساد و بایسته های حکومتی و جهادی می تواند به تحول ملموس ایران در عرصه داخلی و خارجی ایران بیانجامد.