آرشیو خدمات، مشاوره حقوقی

دادخواست با درخواست فرق دارد. دادخواست درخواستی است که در قالب و فرم ویژه‌ای به دادگاه عرضه می‌شود. دادخواست همچنین با اظهارنامه تفاوت دارد. اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی ادارهء ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود ولی دادخواست را از راه مراجعه به دادگاه‌ها عرضه می‌کنند.

به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی:

سازمان بسیج حقوقدانان خراسان رضوی با همکاری موسسه حقوقی راع مشاوره حقوقی رایگان را در محل پایگاه ثابت مشاوره سازمان ارائه میدهد